Staff

If our museum existed in reality the following
prominent Russian specialists in the primitive art
should certainly work there:


Olga Baldina
Marina Bessonova
Kseniya Bogemskaya
Irina Buseva-Davydova
Olga Diakonitsyna
Aleksey Lebedev
Valentina Metalnikova
Grigory Ostrovsky
Natalya Perevezentseva
Vadim Pomeshchikov
Larisa Tananaeva
Natalya Shkarovskaya
Igor Vovk
Anna Yarkina